DU HỌC ONLINE THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AUT

Du học Online Thạc sĩ Khoa học Máy tính và Thông tin trường Đại học Công nghệ Auckland (AUT) dành cho bạn quan tâm, muốn nâng cao bằng đại học của bạn và khám phá những phát triển mới nhất trong máy tính và khoa học thông tin. Bạn được làm việc chặt chẽ tại…

DU HỌC ONLINE CỬ NHÂN DANH DỰ NGÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC AUT

Du học Online Cử Nhân danh dự ngành Kỹ Thuật tại Trường Đại học Công nghệ Auckland (AUT) để bạn có có cơ hội chuẩn bị cho một sự nghiệp hữu ích trong ngành kỹ thuật. Bằng cấp được công nhận bởi tổ chức Engineering New Zealand và bạn có thể làm việc ở bất…