VIỆN CÔNG NGHỆ QUỐC GIA NTEC

VIỆN CÔNG NGHỆ QUỐC GIA NTEC

Viện Công nghệ Quốc gia NTEC là một tập đoàn giáo dục quốc gia tại New Zealand bao gồm 4 học viện đại học, tất cả đều được đăng ký và công nhận bởi New Zealand Qualifications Authority (NZQA): – Concordia Viện Kinh doanh (CIB) – Viện Công nghệ Quốc gia (NTI) – New Zealand…